Algemene voorwaarden van By Deau


1. Definities en algemene bepalingen

1.1 By Deau: By Deau, gevestigd en kantoorhoudende aan Truffelzwam 1, 3451 HR  Vleuten, Nederland. By Deau is de opdrachtnemer. By Deau wordt vertegenwoordigd door mevrouw D. Kneepkens.
1.2 Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend namens de rechtspersoon, die de opdracht verstrekt aan By Deau.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht aan By Deau tot dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever. De inhoud van de offerte of projectbriefing geldt als de inhoud van de opdracht, tenzij de opdrachtgever en By Deau in goed overleg uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, producten, aanbiedingen, offertes, projectbriefings, transacties en overeenkomsten met By Deau. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met By Deau, waarbij bij de uitvoering derden worden betrokken.
1.5 Indien er afspraken worden gemaakt die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan worden deze schriftelijk vastgelegd in de offerte of briefing. Eventuele afwijkingen op de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


2. Offertes en projectbriefings

2.1 Voor een opdracht wordt een offerte of projectbriefing gemaakt die door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. By Deau zal kiezen of er voor het specifieke project een offerte of een projectbriefing om de dienstverlening met alle bijbehorende werkzaamheden voor een project aan te bieden.
2.2. Projectbriefings en/of offertes, maar ook (aanvullende) mondelinge afspraken gelden als overeenkomst indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Indien deze (nog) niet is bevestigd en opdrachtgever ermee instemt dat By Deau begint met de opdracht, dan geldt de offerte of briefing als uitgangspunt.
2.3  De offerte en projectbriefings geven de kosten weer exclusief btw. Alle kosten worden zo goed mogelijk vooraf aangegeven in offertes en projectbriefings.
2.4 Offertes van By Deau zijn twee maanden geldig.
2.5 Aan de offertes en projectbriefings van By Deau kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. By Deau is niet gehouden om de dienstverlening en producten aan te bieden voor de prijzen uit verlopen offertes en projectbriefings.       


3. Projectaanpak en uitvoering

3.1 By Deau hanteert voor het verloop van projecten een projectaanpak met daarin de belangrijkste stappen beschreven. Deze zijn het uitgangspunt voor de uitvoering van de projecten.
3.2 By Deau doet haar best gemaakte afspraken na te komen en deadlines te halen, de planningen blijven echter indicatief tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgelegd.
3.3 Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk met opdrachtgever verlegd.
3.4 By Deau kan opdrachtgever vragen belangrijke fases of stappen in het project goed te keuren, voorafgaand aan de uitvoering van deze fase.
3.5 Voor productie of publicatie worden prototypes, modellen of proeven van het ontwerp door opdrachtgever goedgekeurd. Voor eventuele fouten die na de goedkeuring door opdrachtgever alsnog over het hoofd zijn gezien is By Deau niet aansprakelijk.
3.6 Als opdrachtgever te kennen geeft aan een dergelijke controle geen behoefte hebben en het product blijkt niet geheel juist geleverd te zijn, dan kan By Deau redelijkerwijze niet aansprakelijk worden gehouden.
3.7 Levering vindt plaats afhankelijk van de grootte van de dienst of het product per e-mail, per Wetransfer of per G Suite. By Deau is naar redelijkheid niet aansprakelijk voor de technische mankementen en/of storingen bij de e-mailprovider, Wetransfer of G Suite.
3.8 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of relevante zaken voldoen aan wettelijke eisen is de verantwoording van opdrachtgever. By Deau is daarvoor niet aansprakelijk.
3.9 By Deau voert de opdrachten en projecten uit behoudens het recht van substitutie; dit is het recht om zich te laten vervangen door een derde expert bijvoorbeeld in het geval van overmacht. Indien By Deau gebruik maakt van het recht tot substitutie zal By Deau tijdig aan opdrachtgever aangeven om welke reden en door wie er vervangen zal worden. By Deau neemt alle maatregelen en verricht alle inspanningen om de substitutie zo kort mogelijk te laten duren. By Deau zal na de substitutie de opdracht of het project zelf uitvoeren.  


4. Inspanningsverplichting

4.1 By Deau zal de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk behartigen en hem op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2 By Deau zal de belangen van de opdrachtgever bij derden, die onder haar regie werken zo goed mogelijk behartigen. Voor doorgegeven producten en diensten van derden gelden de algemene voorwaarden van de leverancier voor opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever zal op zijn beurt alles doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goed resultaat. Op By Deau ligt geen resultaatsverplichting. Opdrachtgever en By Deau zullen beiden redelijkerwijze alle inspanningen verrichten tenzij er redelijkerwijs sprake is van overmacht.


5. Intellectueel eigendom en rechten

5.1 By Deau zal binnen het project alle creativiteit en ideeën gebruiken om tot een zo goed mogelijk product voor opdrachtgever te komen.
5.2 Uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (zoals octrooirecht, modelrecht en auteursrecht) zijn en blijven eigendom van By Deau.
5.3 De gedurende het project door By Deau gemaakte ontwerpen, tekeningen, prototypes, proeven, films en andere materialen en elektronische bestanden zijn en blijven eigendom van By Deau.
5.4 Opdrachtgever krijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van de ideeën of het ontwerp binnen de overeengekomen of voorgenomen bestemming, voor ruimer gebruik is toestemming van By Deau nodig. De opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en/of het intellectuele eigendom te verpanden of te verzwaren.
5.5 Opdrachtgever mag geen veranderingen in de ontwerpen aan (laten) brengen.
5.6 By Deau mag haar naam op of bij het werk (laten) vermelden en mag het ontwerp gebruiken voor eigen publiciteit of promotie voor zover het opdrachtgever niet schaadt.
5.7 Het uitvoeren van onderzoek naar rechten van derden behoort niet automatisch tot de opdracht. Indien de opdrachtgever een dergelijk onderzoek wenst dan zullen de gemaakte meerkosten voor het onderzoek bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


6. Honorarium en kosten

6.1 Alle kosten worden zo goed mogelijk vooraf aangeven in offertes en projectbriefings. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw. Het verrichten van meerwerk wordt vooraf met opdrachtgever overlegd en de kosten voor meerwerk worden berekend op basis van nacalculatie.
6.2 Naast het overeengekomen honorarium worden ook de kosten die By Deau voor de uitvoering van de opdracht maakt vergoed.
6.3 Alle eventuele kosten in verband met een late betaling onder meer voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus kan By Deau in rekening brengen bij de opdrachtgever.
6.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en projectbriefings zijn exclusief Btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht By Deau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig tarief.
6.6 Als opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of in gebreke blijft, mag hij de ter beschikking gestelde resultaten niet gebruiken en komt de licentie te vervallen. By Deau hoeft bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen niet vooraf een schriftelijke mededeling dan wel ingebrekestelling te sturen indien de licentie komt te vervallen.


7. Nakoming, opschorting en ontbinding

7.1 Wanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal hij honorarium, gemaakte kosten en kosten van derden van de tot dan verrichte werkzaamheden vergoeden. Daarnaast heeft By Deau recht op vergoeding voor derving van inkomsten.
7.2 Als By Deau de overeenkomst opzegt vanwege een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever, zal opdrachtgever het honorarium, gemaakte kosten en kosten van derden met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden betalen.
7.3 Opdrachtgever en By Deau kunnen de overeenkomst onmiddellijk ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.
By Deau is bevoegd de overeenkomst (te doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of redelijkerwijze niet langer mag worden verwacht. Ontbinding is eveneens mogelijk indien de omstandigheden van die aard zijn dat er niet mag worden verwacht dat de overeenkomst niet ongewijzigd in stand kan blijven.
7.4 Een overeenkomst tussen By Deau en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door voltooiing dan wel volledige oplevering van het product. Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen of ideeën te gebruiken en vervallen alle licenties.


8. Aansprakelijkheid

8.1 By Deau garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat By Deau over het werk kan beschikken.
8.2 Opdrachtgever vrijwaart By Deau voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de opdracht worden gebruikt. Indien de opdrachtgever aan By Deau informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart By Deau of door By Deau bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden als gevolg van het toepassen of gebruiken van het resultaat van de opdracht.
8.4 By Deau zal eventuele geconstateerde fouten zo snel mogelijk melden, echter By Deau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) fouten of gebreken in materiaal of instructie beschikbaar gesteld door opdrachtgever of derden. By Deau is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.5 Onder directe schade valt slechts:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de vastgestelde gebrekkige prestatie van By Deau;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.6 De aansprakelijkheid van By Deau voor schade is beperkt tot een bedrag tot in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht tot het bedrag van het honorarium. Indien de schade naar redelijkheid te herstellen is door By Deau dan zal By Deau in de gelegenheid worden gesteld om de schade te herstellen voordat de opdrachtgever overgaat tot het claimen van de schadevergoeding. Opdrachtgever neemt naar redelijkheid alle mogelijke maatregelen om schade te voorkomen en te beperken.
8.7 Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
8.8 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel opdrachtgever als By Deau geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens behoudens de plichten op grond van de geldende privacy wet- en regelgeving en de Wet bescherming persoonsgegevens.


9. Vertrouwelijkheid, geschillen en toepasselijk recht

9.1 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen, dat geldt ook voor derden die in de opdracht worden betrokken. Rechten uit de met By Deau gesloten overeenkomst kan de opdrachtgever niet overdragen aan derden, alleen door de opdracht en volmacht van de onderneming die door opdrachtgever vertegenwoordigd wordt. By Deau houdt zich naar beste vermogen aan de geldende privacy wet- en regelgeving bij het behandelen van de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens.
9.2 Indien er een geschil is dan zullen Opdrachtgever en By Deau in gezamenlijk overleg naar redelijkheid en billijkheid proberen te komen tot een redelijke oplossing. Opdrachtgever en By Deau zullen eerst in gezamenlijk overleg naar een oplossing zoeken voordat zij verdere juridische stappen ondernemen.
9.3 Klachten over verrichte werkzaamheden dient  de opdrachtgever schriftelijk te melden aan By Deau binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk 14 dagen na afronding en oplevering van de werkzaamheden.
9.4 Op de overeenkomst tussen By Deau en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, geschillen zullen aan een bevoegd rechter in het arrondissement Utrecht worden voorgelegd. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden gelaten dan blijven de overige bepalingen geldig.
9.5 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie dan wel de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

By Deau
hallo@bydeau.nl
KVK-nummer: 77208374

Google MapsThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Privacy Statement / Google Maps

Get in touch

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

    Hallo lezer, deze website gebruikt standaard de nodige functionele cookies. Om de site te kunnen verbeteren, functies voor social media te bieden, content te personaliseren en sporadisch een advertentie te tonen zijn meer cookies nodig. Je kunt de Privacy Statement erop nalezen als je wilt.
    Privacy Statement